Долбоорлор

Кыргыз Республикасында салттуу билим аркылуу биологиялык жана маданий ар түрдүүлүктү сактоо боюнча мындан аркы кадамдар

ДОЛБООРДУН МАКСАТТАРЫ


Салттуу билимдерди сактоо (TK), биологиялык жана маданий ресурстарды Access and Benefit Sharing (ABS) механизмдери аркылуу коргоо менен жергиликтүү жамааттардын экономикалык абалын жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн бекемдөө.


ДОЛБООРДУН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ


• Изилдөө методикасын иштеп чыгуу: генетикалык ресурстардын сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөрү жөнүндө маалыматтарды чогултуу, документтештирүү жана геофереферациялоо, ошондой эле аймактын маданий эстеликтери, изилдөө;


• Окутуу иш-чаралары үчүн материалдарды иштеп чыгуу, өлкөнүн региондорундагы "Кыргыз эл акыл казына" (KЭAK) кыргыз салттуу билимдеринин Кастодиандар жана практиктер тармагынын координациялык борборлорун тартуу менен изилдөө методикасы боюнча тренингдерди өткөрүү;


• Чакан гранттар программасын иштеп чыгуу жана генетикалык жана маданий ресурстардын сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөрү боюнча ишке ашыруу, ошондой эле аны сактоо жана пайдалануу үчүн салттуу билимдерди калыбына келтирүү;


• КЭАК мүчөлөрү жана чакырылган эксперттер тарабынан түзүлгөн, туура сүрөттөлгөн генетикалык ресурстардын инвентаризациясын иштеп чыгуу;


• Изилдөөнүн натыйжаларын жарыялоо, өлкөдө ABS стратегиясын иштеп чыгуу үчүн маалымат базасына киргизүү;


• Республикада генетикалык ресурстарды жана ага байланыштуу ТКны колдонууга байланыштуу болгон саясий базаны, институционалдык жана укуктук базаны карап чыгуу жана изилдөө;


• Изилдөөнүн жана дүйнөлүк практиканын анализинин натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасында ABS стратегиясын иштеп чыгуу боюнча сунушту даярдоо;


• Өлкөдө генетикалык ресурстарды жана ага байланыштуу ТКны пайдалануу, ошондой эле жеткиликтүүлүк жана бөлүштүрүү механизми жөнүндө маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу / адаптациялоо жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо / берүү;


• Ар кандай кызыкдар тараптар / катышуучулар менен талкуу, маектешүү жана жолугушуу аркылуу диалогду баштоо;


• ABS стратегиясы боюнча корутундуларды жана сунуштарды берүү үчүн Улуттук конференцияны уюштуруу.ДОЛБООРДУН МӨӨНӨТҮ


Август  2016 - Август  2018ДОЛБООРДУН ӨНӨКТӨШТӨРҮ


• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу КЧКТМА


• Кыргыз Республикасынын УИАсы


• "Кыргыз эл акыл казына" ТЗнын сакчыларынын жана практиктеринин пастордук тармагы -КЭАК


• Кыргыз Республикасынын Жайыт пайдалануучулар ассоциациясы


• Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Жайыттар департаменти


• Кыргыз Республикасынын Кол өнөрчүлөр Ассоциациясы, Фермерлер Ассоциациясы, Мал багуучулар жана башкалар.КҮТҮЛГӨН ДОЛБООРДУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ


• генетикалык жана маданий ар түрдүүлүк жөнүндө маалыматтарды топтоо, документтештирүү жана георефериялык маалыматтарды алуу көндүмдөрү менен КЭАКты чыңдоо;


• Жергиликтүү жамааттарда ТК сактоочулары тарабынан салттуу билимдер, генетикалык жана маданий ар түрдүүлүк боюнча чакан гранттык долбоорлорду ишке ашыруу;


• КЭАК менен биргеликте тиешелүү ТК, маданий жана башка ландшафттык ресурстарга шилтеме берүү менен маанилүү генетикалык биологиялык ресурстардын тизмесин иштеп чыгуу;


• Долбоордук изилдөөлөрдүн натыйжаларын алуу (мыйзамдарды карап чыгуу, кызыкдар тараптардын көз-караштарын, ошондой эле ТКнын сакчылары тарабынан чогултулган конкреттүү иштер), ошондой эле түзүлгөн аянтча мүмкүнчүлүктү жана пайданы бөлүшүүнү киргизүү же пилоттоо үчүн негиз болуп берет. өлкөдөгү механизм;


• ABS жөнүндө жалпы коомчулуктун, жергиликтүү жамааттардын, изилдөөчүлөрдүн, чечим кабыл алуучулардын, кызмат адамдарынын жана башка кызыкдар тараптардын маалымдуулугун жогорулатуу.Долбоор АКШнын Кристенсен Фонду (www.christensenfund.org) тарабынан колдоого алынган Коммерциялык эмес изилдөө уюму - Элетти Өнүктүрүү Фонду тарабынан жүзөгө ашырылууда.


* Бул басылма сөзсүз түрдө АКШнын Кристенсен Фондунун көз карашын чагылдырбайт.

Салттуу билимдер